Nhận diện âm mưu chống phá Quân đội nhân dân của các thế lực thù địch

Thứ Ba, 29.09.2020, 20:04

Nhằm thực hiện mưu đồ phi chính trị hóa Quân đội, thời gian qua các thế lực thù địch, phản động, những kẻ cơ hội chính trị đã không từ thủ đoạn nào để bôi nhọ, xuyên tạc bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà Đảng ta đang quyết liệt thực hiện để đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong một bộ phận cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng một Đảng cầm quyền vững mạnh ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ mới của cách mạng nước ta. Thì Đảng bộ Quân đội với trách nhiệm chính trị cao, trước Đảng, trước Nhân dân đã luôn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành Điều lệ Đảng gắn với việc chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Qua công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra các cấp trực thuộc, Đảng bộ Quân đội đã kịp thời phát hiện chấn chỉnh những biểu hiện buông lỏng trong công tác quản lý, điều hành và chấp hành kỷ luật của một số cá nhân, đơn vị. Gần đây nhất có một số cán bộ, đảng viên, trong đó có đồng chí là cán bộ cấp cao có vi phạm trong công tác quản lý đất quốc phòng cũng đã bị đề nghị các cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Ấy vậy những, lợi dụng vấn đề này, các thế lực thù địch, phản động, những kẻ cơ hội chính trị lại ra sức thổi phồng, bóp méo rồi la lối lên rằng: Quân đội làm kinh tế là đánh mất đi bản chất, truyền thống của mình, quân đội đã không còn vì nước, vì dân. Những luận điệu ấy, tuy chẳng lừa được ai nhưng cũng là điều mà chúng ta cần cảnh giác.

Thực tế khẳng định, vì run sợ trước sự lớn mạnh của Quân đội ta mà các thế lực thù địch, phản động, những kẻ cơ hội chính trị luôn tìm mọi cách để chống phá, đặc biệt là chúng tập trung vào việc đòi phi chính trị hóa Quân đội nhằm tước bỏ đi thứ vũ khí tinh thần vô cùng sắc bén của Quân đội. Ngoài thủ đoạn quen thuộc là lợi dụng những vụ việc sai phạm đơn lẻ của cá nhân rồi quy chụp cho tập thể, từ đó ra sức suy diễn, bóp méo, xuyên tạc bản chất truyền thống của Quân đội. Các thế lực thù địch, phản động, những kẻ cơ hội chính trị còn lợi dụng mạng xã hội để tổ chức các hoạt động như tọa đàm, viết đơn thư, thư ngỏ với danh nghĩa đóng góp cho Đảng. Rồi bằng cách đánh tráo khái niệm, chúng đưa ra những khuyến nghị hết sức nguy hiểm như: Bước sang thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, thế giới phẳng, xã hội không còn giai cấp nên Quân đội phải đứng ngoài chính trị, phải dân sự hóa các hoạt động của Quân đội, phải xây dựng Quân đội nhà nghề, Quân đội chuyên nghiệp. Và Đảng không thể độc quyền lãnh đạo Quân đội. Quân đội chỉ phục vụ quốc gia, dân tộc…

Những luận điệu sai trái này không chỉ là ngụy biên, giả tạo mà còn hết sức nguy hiểm.

Được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện, hơn bẩy thập kỷ qua, Quân đội ta đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Tổ quốc trao cho. Đó là cùng nhân dân đánh đuổi giặc ngoại xâm, đưa giang sơn về một mối, cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới. Là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất. Quân đội ta đã có những đóng góp quan trọng vào tiến trình xây dựng đất nước, xóa đói giảm nghèo bền vững cho đồng bào các dân tộc nơi vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, là điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển làm ăn. Những chiến công, những thành tích của quân đội đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Vậy nên, mọi thủ đoạn nhằm xuyên tạc, phủ nhận truyền thống, bản chất tốt đẹp của Quân đội trong thời kỳ mới sẽ chẳng lừa được ai. Cũng nhưng vậy thì mưu đồ phi chính trị hóa Quân đội, chia sẽ Quân đội với Đảng, Nhân dân chắc chắn sẽ thất bại.