Đại hội XIII: Kỳ vọng vào thế hệ chuyển giao

Thứ Hai, 12.10.2020, 19:59

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hội nghị Trung ương lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là công tác nhân sự. Hội nghị đã bỏ biếu biểu quyết đề cử ứng viên cho Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII với “kết quả tốt đẹp”, thống nhất rất cao với đề xuất của Bộ Chính trị.

Nhân dân kỳ vọng vào thế hệ chuyển giao trong nhiệm kỳ Đại hội XIII để đưa đất nước “cất cánh”, đồng thời đập tan được luận điệu chống phá của các thế lực thù địch

Đây cũng là một trong những nội dung được dư luận đặc biệt quan tâm, trong đó những thế lực thù địch cũng đang nhăm nhe vấn đề này để chống phá Đảng, nói xấu chế độ trước thềm Đại hội XIII.

Vì thế, hơn bất cứ lúc nào, công tác nhân sự vẫn phải luôn cẩn trọng, dân chủ, minh bạch…để tìm ra đúng người ngồi vào đúng ghế. Có như vậy mới góp phần tạo lực cho đất nước phát triển, đồng thời đập tan những luận điệu chống phá của các thế lực thù địch.

Minh bạch công tác nhân sự Đại hội

Công tác cán bộ trước đây đã để lộ không ít “khoảng mờ”. Trong nhiệm kỳ khóa XII, có gần 100 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý đã bị kỷ luật, một số trong đó bị xử lý hình sự. Trong số những cán bộ bị kỷ luật này có tới 8 Ủy viên TƯ Đảng đương nhiệm, và 2 Ủy viên Bộ Chính trị.

Việc xử lý cán bộ có dấu hiệu bao che, không nghiêm khắc, giải quyết không thấu đáo đơn thư tố cáo của dân, dẫn đến những cán bộ có sai phạm nghiêm trọng vẫn trúng vào Ban Chấp hành Trung ương, tiếp tục thăng chức và để lại hậu quả nặng nề đối với công tác cán bộ, ảnh hưởng tới uy tín của Đảng.

Đáng nói ở chỗ, một số trường hợp nói trên bị khởi tố, dư luận mới bàng hoàng nhận ra, những vị cán bộ cấp cao đó dính vào hàng loạt vụ án nghiêm trọng từ nhiều năm trước, trước khi được bầu vào Bộ Chính trị.

Thực tế trên cho thấy, có tình trạng để “lọt” một số “hạt giống lép” – nói như Tổng Bí thư thì đừng thấy “đỏ mà tưởng chín”. Nhưng, cũng có những trường hợp trước khi “dính chàm” họ đã có quá trình phấn đấu, trưởng thành, thậm chí có cống hiến, có trường hợp là anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, từng kinh qua các chức vụ khác nhau.

Tức là, trong cơ chế thị trường, trong môi trường xã hội mới này, lợi ích, đồng tiền tác động mạnh lắm, có ma lực mãnh liệt lắm, không phải ai cũng vượt qua được cám dỗ. Vì vậy phải đề cao cơ chế công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình, vừa để bảo vệ cán bộ tốt, cán bộ đàng hoàng, loại bỏ những cán bộ vụ lợi

Bác Hồ từng nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ, coi đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.

Theo đó, chúng ta đều hiểu lý do trong nhiều diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thường nhấn mạnh về “không vì cơ cấu, số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn” và “kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong quá trình thực hiện công tác nhân sự” trong quá trình chuẩn bị công tác nhân sự cho Đại hội XIII.

Người đứng đầu Đảng đã chỉ rõ: Vấn đề quan trọng hàng đầu là phải xây dựng một tập thể Ban Chấp hành Trung ương thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất cao ý chí và hành động; tiêu biểu cho toàn Đảng và gắn bó mật thiết với nhân dân, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Trong đó, từng đồng chí Ủy viên Trung ương phải thật sự là những đồng chí tiêu biểu của Đảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác; phải vừa có đức vừa có tài, trong đó đức là gốc.

Lẽ đó, công tác nhân sự, cán bộ được Bộ Chính trị cực kỳ quan tâm: Từ cuối tháng 12/2018 đến tháng 9/2020, Bộ Chính trị đã 4 lần phê duyệt nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII với tổng số 227 đồng chí, trong đó gần một nửa là những người được giới thiệu lần đầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn khẳng định: Sẽ tiếp tục chỉ đạo việc chuẩn bị, xem xét, bổ sung hoàn thiện các phương án về nhân sự, bảo đảm đủ về số lượng, đúng về tiêu chuẩn, chất lượng và hoàn chỉnh các hồ sơ để báo cáo Trung ương xem xét, quyết định thông qua trước khi trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam

Có thể thấy, câu chuyện bố trí đúng cán bộ lúc này trước hết phải căn cứ vào quan điểm của cán bộ đó, phải là cán bộ có năng lực và phẩm chất tốt. Mà năng lực, phẩm chất hiện nay phải thể hiện trước hết ở sự đổi mới tư duy và ở khả năng, triển vọng tiếp thu cái mới.

Song song, để chuẩn bị Đại hội, chúng ta lập tiểu ban nhân sự, song cần nói rõ rằng tiểu ban nhân sự là người chuẩn bị giúp Bộ Chính trị trình Trung ương chứ không phải là cơ quan quyết định các vấn đề nhân sự. Và phải thực hiện một bước dân chủ hóa công tác tổ chức, cán bộ, sửa đổi quan niệm lâu nay coi công tác cán bộ chỉ là việc của một số người, của ban tổ chức. Việc thứ hai.

Bên cạnh đó, chúng ta không thể trông đợi hoàn toàn vào đạo đức của đội ngũ cán bộ, mà phải hoàn thiện cơ chế đánh giá, sàng lọc, kiểm soát, bắt buộc giải trình mới khắc phục được những tồn tại, bất cập.

Hơn bất cứ lúc nào, công tác nhân sự vẫn phải luôn cẩn trọng, dân chủ, minh bạch…để tìm ra đúng người ngồi vào đúng ghế. Có như vậy mới góp phần tạo lực cho đất nước phát triển, đồng thời đập tan những luận điệu chống phá của các thế lực thù địch.

Kỳ vọng vào thế hệ chuyển giao

Mỗi kỳ Đại hội Đảng đều có ý nghĩa rất quan trọng, là sự kiện chính trị lớn nhất của Đảng, của đất nước trong từng giai đoạn, từng thời kỳ phát triển. Đại hội là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, là dịp đánh giá những thành tựu, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; quyết định đường lối, mục tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội XIII của Đảng diễn ra vào thời điểm có tính bước ngoặt lịch sử, đất nước đã trải qua 35 năm đổi mới, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020, hướng tới 100 năm thành lập Đảng (2030) và 100 năm thành lập nước (2045), nên càng có ý nghĩa quan trọng, định hướng tương lai.

Bác Hồ từng căn dặn: “Đại hội Đảng rất quan hệ với tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa”.

Chẳng phải, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nói rằng: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể khẳng định: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Chúng ta đang chuẩn bị một thế hệ lãnh đạo mới, trẻ, những người được nhận những điều kiện tốt hơn thế hệ cha anh về vật chất, tinh thần, giao lưu quốc tế, được học hành, đào tạo bài bản, có kỹ năng, tri thức.

Chính vì vậy, công tác nhân sự phải làm đúng điều lệ Đảng, đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy đầy đủ dân chủ trong thảo luận cũng như trong bầu cử Ban Chấp hành Trung ương. Từ cách thức cũng như thủ tục ứng cử, đề cử, bầu cử, công bố kết quả… đều phải toát lên tinh thần đổi mới, thể hiện bầu không khí thật sự dân chủ trong Đại hội.

Những mong, các cá nhân được quy hoạch vào đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, được giới thiệu ứng cử Trung ương khóa tới cũng từ cơ sở được sàng lọc, phát triển…để tạo được niềm tin cho nhân dân về một thế hệ lãnh đạo chuyển giao.