15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc: quân – dân một nòng, đất nước phồn vinh (P.2)

Thứ Ba, 18.08.2020, 11:24

Bài 2: Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc – củng cố lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Chặng đường cách mạng mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đã đi qua là chặng đường đầy gian nan, vất vả và khó khăn. Tuy nhiên, đây cũng là chặng đường đầy vẻ vang, hào hùng với những chiến công rực rỡ, gắn liền những thành tựu vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Là ngày hội của truyền thống dựng nước và giữ nước, ngày hội tôn vinh và nhân lên hình ảnh cao đẹp của lực lượng Công an nhân dân.

hình ảnh Phát huy sức mạng khối đại đoàn kết dân tộc.

Việc phát huy vai trò sức mạnh của quần chúng nhân dân không chỉ diễn ra một, hai ngày mà nó là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, liên tục mà Đảng, Nhà nước thực hiện.

Sức mạnh quốc phòng, an ninh là sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị kết hợp với sức mạnh dân tộc, sức mạnh thời đại, sức mạnh của thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Trong đó, thế trận an ninh nhân dân là việc tổ chức, bố trí lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia và các nguồn lực cần thiết để chủ động bảo vệ an ninh quốc gia. Xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân bao gồm vận động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng địa phương, cơ quan, tổ chức vững mạnh; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, kế hoạch bảo vệ an ninh quốc gia gắn với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đối ngoại và kết hợp chặt chẽ với xây dựng nền quốc phòng toàn dân; kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh và đối ngoại, với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia vững mạnh; xây dựng các phương án và tổ chức, bố trí lực lượng, phương tiện cần thiết để chủ động bảo vệ an ninh quốc gia trong mọi tình huống.

Lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước nói chung, lịch sử đấu tranh chống thực dân xâm lược dưới sự lãnh đạo của Đảng nói riêng là minh chứng rõ ràng nhất về sức mạnh của quần chúng nhân dân trong phong trào bảo vệ Tổ quốc. Nhiều phong trào đấu tranh hào hùng của quần chúng nhân dân đã diễn ra dưới sự lãnh đạo của Đảng để bảo vệ nền độc lập dân tộc như cao trào Xô – viết Nghệ – Tĩnh (1930 – 1931), phong trào Đồng khởi (1959 – 1960), v.v…

Thông qua việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, một lần nữa chúng ta nhìn lại, ôn lại lịch sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc. Để viết nên những trang sử tuy đau thương nhưng rất đỗi hào hùng đó, sức mạnh của ý chí, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc là dân tố có ý nghĩa quyết định.

Đồng thời, thông qua “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, chúng ta cũng nhìn lại những đóng góp của lực lượng CAND – lực lượng giữ vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH.

“Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” trùng với ngày truyền thống của lực lượng CAND, là thời điểm để chúng ta tôn vinh, ghi nhận những chiến công, đóng góp và cả những khó khăn, gian khổ, hiểm nguy mà lực lượng CAND đã trải qua để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH.

Là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp xã hội trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng Công an cách mạng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

hình ảnh Lòng yêu nước, truyền thống quý báu của dân tộc

Nhìn lại chặng đường 90 năm cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, 75 năm lực lượng CAND ra đời và trưởng thành, chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, với sự đồng lòng, thống nhất của toàn dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết, ý chí tực lực tự cường, tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, lực lượng CAND đã đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã giành được những thắng lợi “lừng lẫy năm châu, trấn động địa cầu”. Chúng ta đã làm nên những sự kiện khiến cả thế giới phải chú ý.

Vượt qua muôn vàn gian lao thử thách, chấp nhận hy sinh, anh dũng chiến đấu, lực lượng CAND cùng toàn dân đấu tranh giành chính quyền thắng lợi, đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng CAND luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu và hành động xâm phạm ANQG và các hoạt động gây mất trật tự an toàn xã hội… Chặng đường đó đã viết nên truyền thống hào hùng, lập nên những chiến công rực rỡ, gắn liền những thành tựu vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, có ý nghĩa quốc tế và thời đại sâu sắc.

Để tiếp tục phát huy truyền thống hào hùng của lực lượng CAND, vai trò của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANQG, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 521/QĐ-TTg lấy ngày 19 tháng 8 hằng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Quyết định này đã tạo nên nét đặc sắc trong văn hóa giữ nước thời đại Hồ Chí Minh, góp phần củng cố và tăng cường tiềm lực chính trị, tinh thần – yếu tố quan trọng trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân.

Sau 15 năm thực hiện “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị trong xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. Đây chính là ngày hội giữ nước, mang nhiều nét đặc sắc, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân; khẳng định tính sáng tạo của Đảng trong huy động sức mạnh của toàn dân tộc cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Kỷ niệm 15 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc; bản chất, truyền thống tốt đẹp, những chiến công oanh liệt của lực lượng Công an và nhân dân ta. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý chí quật cường, ý thức tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn thử thách; nêu cao tinh thần cảnh giác, góp phần nhân lên sức mạnh bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới; tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.